خدمات لوله گذاری چاه

این واحد با دارا بودن آچارهای هیدرولیكی متنوع و مولدهای هیدرولیكی قوی و همچنین نیروی انسانی مجرب و توانمند و با كسب تجارب سالها فعالیت در مناطق مختلف در اقصی نقاط كشور، قادر به  راندن انواع لوله های جداری، آستری ، تكمیلی ، مغزی از سایز  “8/3 2 الی ”20 در انواع چاه های اكتشافی –توصیفی –توسعه ای می باشد.