خدمات سیمانکاری اسیدزنی

در طی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز به منظور محافظت از دیوار چاه پس از حفاری تا عمق مورد نظر اقدام به نصب و سیمانکاری لوله های جداری میکنند. همچنین به منظور تحریک زون تولیدی درشرایطی که میزان تولید پایین باشد اقدام به تزریق اسید مینمایند.برای انجام عملیات سیمانکاری و همچنین اسیدزنی از دستگاه پمپ تراک استفاده میشود.

کاربردهای سیمانکاری

  • محافظت و نگهداری لوله جداری
  • جلوگیری از حرکت و مهاجرت سیالات در پشت لوله جداری
  • بستن و ترک چاه
  • ورود به چاه هایی با قطر کم
  • عدم نیاز به فضای وسیع
  • حمل و انتقال وسیع

هدف از تزریق اسید به چاه ایجاد ارتباط بهتر بین سازند و چاه از طریق حل کردن قسمت هایی از محیط کربناته اطراف است که در نتیجه بهره وری چاه بهبود یافته و با افت فشار ثابت مخزن میزان تولید افزایش یافته و یا با میزان تولید ثابت افت و یا به تعبیری گویاتر افت انرژی کاهش میابد. تسهیل و افزایش جریان سیال از سازند به داخل چاه توسط اسید ممکن است به یکی از حالات زیر انجام گیرد:

مجرایی که هیدروکربور از آنها عبور میکند تا به داخل چاه برسد ممکن است در اثر مواد مسدود کننده ای مانند مواد رسوبی گل حفاری مسدود گردند. در این حالت اسید باحل کردن آنها این منفذها راباز نموده و عبور هیدروکربورها را آسان مینماید.

اسید مجراهای تنگ سازند را تعریض نموده و عبور سیالات را آسان تر مینماید.