خدمات فرازآوری با نیتروژن

عملیات تزریق نیتروژن معمولا جهت سبک نمودن سیال داخل چاه مخصوصا پس از عملیات اسیدزنی به منظور افزایش فشار جریانی چاه انجام میشود.تزریق نیتروژن به کمک بکارگیری پمپ های تزریق نیتروژن در کنار دستگاه لوله مغزی سیار صورت میگیرد.