چاه آزمایی

اخذ اطلاعات صحیح از شرایط مخزن در بسیاری از بخش های مهندسی نفت برای آگاهی از عملكرد مخزن و تخمین بهره دهی تحت روشها و حالتهای مختلف حائز اهمیت می باشد. این واحد ارائه دهنده انواع خدمات آزمایش چاه با وسایل پیشرفته و مدرن می باشد که طی آن می توان در دو بخش درون و برون چاهی اطلاعات مهمی از وضعیت دبی تولیدی سیالات مخزن با کاهنده های مختلف ، فشار و دمای درون و برون چاهی مخزن، وضعیت تخلخل و تراوایی سنگ مخزن، برخی خواص سیالات مخزن را توسط تجهیزات سطحی و درون چاهی بدست آورد. عملیات آزمایش چاه در مراحل مختلف حفاری و تولید و تکمیل انجام میگیرد و بمنظور دستیابی به استراتژی ها و برنامه ریزیهای دراز مدت توسعه میادین با لحاظ کردن کلیه عوامل بخصوص فاکتورهای اقتصادی انجام میشود.