خدمات راندن لوله جداری

لوله جداری معمولا به منظور جلوگیری از ریزش دیواره چاه وجداسازی طبقات مختلف آب نفت گاز در مخزن وجلوگیری از آشفه شدن جریان در چاه محافظت از ابزار درون چاهی لوله مغزی که پس از پایان حفاری کار گذاشته میشودو جهت جلوگیری از ورود شن ها از درون مخزن به درون چاه و آلوده کردن جریان مورد استفاده قرار میگیرد.

لوله های جداری با اندازه ای مختلف برای پوشاندن قسمت های متفاوت به درون چاه رانده میشوند. با قرار دادن این لوله ها حالت مخروطی شکل به چاه داده میشود. (Tapered shape)

انواع لوله های جداری شامل موارد زیر میباشند:

  • Conductor pipe لوله هادی
  • Surface casing لوله جداری سطحی
  • Intermediate casing لوله جداری میانی
  • Production casing لوله جداری تولید
  • Liner casing لوله جداری آستری

در عملیات راندن لوله جداری لوله ایی که معمولا جنس آن از فلزهای مقاوم در برابر خوردگی  و فرسودگی میباشدبا استفاده از تجهیزات خاص و توسط پرسنل مجرب به درون چاه رانده میشود و بین آن لوله و دیواره چاه سیمانکاری میشود تا لوله جداری در جای خود محکم شود و ادامه حفاری با اطمینان انجام شود.