نمودارگیری از گل حفاری

در این بخش با تکیه بر استعداد و توانائیهای کارشناسان، پیشرفته ترین و به روزترین خدمات نمودارگیری از گل حفاری در سطوح بین المللی شامل آنالیزهای پیوستۀ همزمان با حفاری بر روی سیال حفاری و کنده های سازندهای حفاری شده ، نظارت همه جانبه بر عملیات حفاری و نیز انجام محاسبات فنی و تخصصی و تحلیل های سر چاهی ارائه میگردد که نهایتا اطلاعات بسیار با ارزشی را از وضعیت زیر سطحی لایه های زمین و نیز وضعیت عملیات حفاری بر روی دکل حفاری را به ارمغان دارد .